Стандартни оперативни процедури за издаване на виза

 Стандартни Оперативни Процедури за Издаване на Виза
от Почетни Консули на Тайланд ( Юли 2016 година)

1. Обща информация

Според закона, всеки чужденец искащ да влезе в Кралство Тайланд, по каквато и да е причина, трябва да кандидатства за виза. За да стори това, чужденецът трябва да притежава валиден паспорт или пътен документ, признат от Правителството на Кралство Тайланд и да е в съответствие с условията на Имиграционен Закон В.Е. 2522(1979) и свързаните с него изисквания. Изключенията от някои изисквания ще бъдат обяснени по-късно.

1.1 Законови норми и изисквания свързани с издаването на виза
Условията, процедурите и правилата за издаване на виза са описани в Имиграционен Закон В.Е. 2522(1979) Обявления, Министерски регулации от Министерството на Вътрешните работи издадени за изпълнението на Закона, под формата на правила, заповеди, рестрикции от Имиграционното Бюро и специални инструкции от Министерството на Външните Работи.
Задължително е Почетните Консули на Тайланд ясно да разбират обхвата и същността на тези изисквания. Почетните Консули трябва да следят за последващи промени във въпросните изисквания и да бъдат уведомявани от Министерството на Външните Работи, чрез посолството на Кралство Тайланд.

1.2 Служби издаващи виза
Официалните служби, които имат право да издават виза са:
- Министерството на Външните Работи
- Посолства и Консулства на Кралство Тайланд
- Имиграционно Бюро

1.3 Чужденци в „Черен списък“
Чужденци, които попадат в рамките на Секция 12 от Имиграционен Закон В.Е. 2522 нямат право да влизат в Кралство Тайланд. Списъкът с имената на въпросните лица може да се получи от Посолствата на Кралство Тайланд или от Генералните Консулства. Почетният Консул на Тайланд трябва да се консултира с Посолството на Кралство Тайланд под чиято юрисдикция се намира, дали може да получи този списък.

1.4 Паспорт и пътни документи признати от Тайланд
Паспорт или документ издаден вместо паспорт или пътен документ, трябва да бъде валиден и издаден от правителство на чужда страна или международна организация, призната от Тайланд. В паспорта не трябва да има липсващи или повредени страници. Пътният документ трябва да заявява, че с него може да се влезе в Тайланд и може да се ползва за обратно пътуване до страната, която го е издала. Не трябва да е паспорт или пътен документ, отбелязан от властите на страната която го е издала като загубен или обявен за невалиден.
Следните неща трябва да бъдат взети под внимание, когато се разглежда, кои пътни документи могат да бъдат приети за издаване на виза:
- пътният документ трябва да е издаден от чуждо правителство или международна организация, признати от Тайланд.
- Пътният документ трябва да съдържа следната информация:

(Лице „без националност“, притежаващо пътен документ издаден от правителства или власти, признати от Тайланд, може да кандидатства за тайландска виза. Преди да му бъде издадена подходяща виза, консулът трябва да спази горепосочените правила).

1.5 Пътни документи, към които не може да бъде приложена виза:
- Паспорт или пътен документ издаден от Моно Национален Освободителен Фронт (MNLF) от Моно Бангса Освободителен Фронт. Това е политическа организация във Филипините. Политическите й цели са да установи автономна държава във Филипините.
- Паспорт издаден от „World Service Authority“. Издаващият орган на този пътен документ е частна организация.
- “The Kinderausweis”, Германска идентификационна карта, издавана на деца под 15 години.
- Паспорт от Турска Република Северен Кипър
- E.U. Laissez-Passer

1.6 Типове визи

1.7 Валидност на визата
Периодът на валидност на визата е три месеца за единично влизане и шест месеца за множество влизания. За транзитна виза няма единично или множествено влизане, а брой пъти, които може да се ползва за влизане в Тайланд, който е отбелязан – 1 път с валидност три месеца или 2,3,4 пъти с валидност 6 месеца.

1.8 Период на престой
Посолствата и Консулствата на Кралство Тайланд имат право да издават визи, а Имиграционните власти имат право да определят периода на престой в Тайланд и могат да издават удължавания и да променят определени типове визи, ако е необходимо.
Периодът на валидност на визата е различен от периодът на престой. Периодът на валидност е период през който визата може да се ползва за влизане в Тайланд. Например, виза с валидност три месеца означава, че трябва да се ползва за влизане в Тайланд в този период. След като той отмине, визата вече не е валидна.
Периодът на престой е времето отпуснато от Имиграционните власти, които се занимават с процеса на влизане на чужденци. Периодът варира от 48 часа до три месеца, спрямо типа на визата(отбелязан) в паспорта на чужденеца. Периодът на престой е в съответствие с условията на Имиграционният Закон и Регулациите на Министерството.

1.9 Визови такси
Плащат се такси за всяка издадена виза. Няма такси за Дипломатически Визи, Официални Визи и Служебни Визи. Визовата такса се изчислява по следния начин:
Таксата е = броя на хората х броя на влизанията х цената на типа виза
Пример I: таксата е = 1 човек х 3 влизания х 30 Евро за транзитна виза е = 90 Евро
Пример II: майка и дете пътуват заедно и ползват един пътен документ и искат туристически визи с множество влизания.
Таксата е = 2 човека х 175 Евро за туристическа виза с множество влизания е = на 350 Евро
Актуален списък със страни които имат спогодба за Тайланд за изключване на визовите такси може да се види на http://www.mfa.go.th/main/en/services/123/15382-List-of-countries-which-have-concluded-bilateral-a.html

1.10 Документи, които се подават в Посолство/Консулство на Кралство Тайланд

2. Страни, чиито граждани не се нуждаят от виза
2.1 Страните, които са сключили визова спогодба с Тайланд са:
Актуалният списък може да се види на http://www.mfa.go.th/main/en/services/123/15383-List-of-countries-which-have-concluded-Agreements.html.

2.2 Страни, чиито граждани не се нуждаят от виза ако посещават Тайланд с цел туризъм и могат да останат в страна за период не надвишаващ 30 дни.
Актуалният списък може да се види на http://www.mfa.go.th/main/en/services/123/15396-Tourist-Visa-Exemption.html.

3. Виза при пристигане
Според Вътрешното Министерство притежателите на паспорти от някои страни и територии могат да кандидатстват за виза на имиграционните пунктове с цел туризъм за период не надвишаващ 15 дена (този период не може да бъде удължен и се определя от емиграционния служител). Актуален списък и информация за тези страни/територии и имиграционни пунктове може да се види на http://www.mfa.go.th/main/en/services/123/15393-Visa-on-Arrival.html.

4. Правомощия на Почетния Консул за издаване на визи
Почетният Консул, който е упълномощен да издава визи, трябва да провери в съответното Посолство на Кралство Тайланд, какъв тип визи има право да издава. Обичайно, Почетният Консул има право да издава 1-3 типа визи: Транзитна Виза, Туристическа Виза, Не-Имигрантска Виза с единично влизане (с 3 месечна валидност) За Не-Имигрантска Виза с множество влизания и други типове визи (Дипломатични/ Официални/ Служебни), Почетният Консул трябва да потърси одобрение/разрешение от Посолството на Кралство Тайланд в чиято юрисдикция попада.

Понеже Почетните Консули имат ограничена юрисдикция и правомощия за издаване на визи спрямо професионалните Консул, е силно препоръчително, Почетният Консул да издава визи на граждани, които живеят под юрисдикцията на Почетния Консул. Те нямат правомощия да издават визи за дипломатически и официални паспорти нито да издават визи на граждани от определена група страни (Виж Секция 6) без инструкции или намета от Министерството на външните Работи, чрез Посолството на Кралство Тайланд под чиято юрисдикция се намират. Кандидатите трябва да подават заявленията си лично в Почетното Консулство. Заявления по пощата се приемат само след одобрение на Посолството или Консулството .

5. Издаване на визи
Чужденец, който иска да влезе в Кралство Тайланд трябва да получи подходяща виза, преди да влезе в страната. Има някои изключения, когато не е нужна виза, които са споменати в Секция 2.
По отношение на издаването на визи, Почетния Консул трябва да спазва следните процедури:
- Да провери предоставения паспорт/пътен документ и да установи, дали може да постави виза на този документ.
- Силно е препоръчително, кандидатът лично да подаде заявление в Почетното Консулство. Ако заявлението за виза се подава от агент от името на кандидата, Почетният Консул ТРЯБВА внимателно да провери имиграционните печати на паспорта/пътния документ, за да се убеди, че кандидатът се намира в страната където е Почетното Консулство по време на кандидатстването за виза. Строго забранено е издаването на виза на кандидат, който към момента на кандидатстването се намира Тайланд или в трета страна.
- Да провери подадените документи и да се увери, че та са валидни и автентични.
- Да провери, дали името на кандидатът не е „Черния Списък“ (който му е подаден от Посолството на Кралство Тайланд).
- Да проучи източниците на информация, подадени от кандидата.
- Да откаже издаването на виза ако има каквито и да е нередности в подадените документи и пътните документи.

Накратко, Почетният Консул може да издаде виза само след като се увери, че кандидатите имат право. В допълнение, Почетният Консул, трябва да обърне специално внимание на срока на валидност, страните в които паспорта е валиден, липсващи страници и визи от трети страни.
Почетният Консул трябва да вземе под внимание, че целта на посещението в Тайланд, посочено от кандидата, е основният фактор за определяне на типа и категорията на визата, които той или тя ще получи.

5.1 Издаване на Транзитна Виза

5.1.1 Правила за издаването на Транзитна Виза
На кандидатът следва да се издаде транзитна виза ако предметът на тяхното посещение е някой от следните:
- да участват в спортно мероприятие (Категория „S“)
- да пътуват до трета страна или да се върнат в собствената си (Категория „TS“)
- ако е част от екипаж на превозно средство пристигащо в пристанище, гара или друго място в Тайланд(Категория С)
Пътници, пристигащи в Тайланд с такъв тип Виза могат да пребивават в Кралството за период не надвишаващ 30 дена.
Валидността на Транзитната Виза е 3 месеца(това означава, че Транзитната Виза трябва да бъде използвана в рамките на 90 дни след издаването). За кандидати, които искат повече от едно влизане, валидността на визата може да бъде увеличена на шест месеца по усмотрение на Почетния Консул.
„Забранено е започването на работа“ на английски и официалният местен език, трябва да бъде отбелязано на визата.
За участници в спортно мероприятие в Тайланд, което трябва продължи повече от 30 дни, може да бъде издадена Не-Имиграционна виза Категория „О“ или Не-Имиграционна Виза категория „В“. В такъв случай, Почетният Консул трябва да се консултира с Посолството на Кралство Тайланд под чиято юрисдикция се намира, коя категория на Не-Имиграционната Виза трябва да бъде издадена.

5.1.2 Общи изисквания за Транзитна Виза
Почетният Консул трябва да изиска от кандидата следните неща:
- Самолетен билет за пътуването до трета страна през Тайланд
- Виза за трета страна на пътния документ
- Доказателства за адекватни средства за пребиваване (500 Евро на човек)
- Покана за участие в спортно мероприятие
- Паспорт или пътен документ с валидност не по-малка от 6 месеца
- Актуална снимка на кандидата, приложена към надлежно попълнен формуляр за виза.

5.2 Издаване на Туристическа Виза

5.2.1 Правила за издаване на Туристическа Виза
- Тази виза се издава на кандидати които желаят да посетят Тайланд с цел туризъм.
- Този тип виза има само две категории. Това са „TR“ и „MT“. „TR“ показва, че кандидатът влиза с цел туризъм. „MT“ показва, че кандидатът влиза като медицински пациент търсещ лечение на територията на Тайланд.
- Пътници, пристигащи в Тайланд с този тип виза могат да престоят в Кралството за период не надвишаващ 60 дена. Удължаване на престоя с допълнителни тридесет дни може да бъде поискано от Имиграционното Бюро.
- Туристическа виза от категория „TR“ може да бъде с единично или с множество влизания.
- Валидността на Туристическа Виза е три месеца за „TR“ с единично влизане и „MT“, и шест месеца за „TR“ с множество влизания.
- „Забранено е започването на работа“ на английски и официалният местен език, трябва да бъде отбелязано на визата.
- Кандидатите търсещи медицинско лечение в Тайланд трябва да предоставят съответните документи, като медицинско досие, медицински сертификати, кореспонденция с болницата, в която ще бъдат хоспитализирани итн.
- Ако кандидатите трябва да останат в Тайланд за медицинско лечение за повече от 60 дена може да им бъде издадена Не-Имигрантска Виза категория „О“

5.2.2 Общи изисквания за „TR“ с единично влизане и „MT“
Почетният Консул трябва да изиска от кандидата следните неща:
- Закупен двупосочен самолетен билет
- Доказателства за достатъчно финансови средства за пребиваване (500 Евро на човек)
- Доказателства за настаняване в Тайланд
- Писмо от болница в Тайланд, медицинско досие, медицински сертификати(в случай на MT)
- Паспорт или пътен документ с валидност не по-малка от 6 месеца
- Актуална снимка на кандидата, приложена към надлежно попълнен формуляр за виза.

5.2.3 Общи изисквания за „TR“ с множество влизания(Multiple Entry Tourist Visa - METV)
METV може да бъде издадена на кандидати, които имат постоянно жителство или разрешение за пребиваване в страната, от която кандидатстват и Почетния Консул трябва да изиска следните неща:
- Закупен двупосочен самолетен билет
- Банково заявление за достатъчно финансови средства (500 Евро на човек) в рамките на последните 6 месеца
- Доказателства за настаняване в Тайланд
- работен сертификат от работодател (в случай, че кандидатите работят)/ Студентски сертификати от университет/учебно заведение(в случай, че кандидатите са студенти)/ Гаранционно писмо от лице (в случай, че кандидатите не работят)
- Паспорт или пътен документ с валидност не по-малка от 6 месеца
- Актуална снимка на кандидата, приложена към надлежно попълнен формуляр за виза.

5.3 Издаване на Не-Имигрантска Виза
Почетният Консул трябва да се консултира с Посолството на Кралство Тайланд под чиято юрисдикция се намира, дали има право да издава Не-Имигрантски Визи. Упълномощеният Почетен Консул може да издава този тип виза само за единично влизане (с три месечна валидност).

5.3.1 Правила за издаване на Не-Имигрантска Виза
Този тип виза се издава на кандидати, които искат да влязат в Тайланд със следните цели:
- Да изпълняват официални длъжности (Категория „F“)
- Да работят или да се занимават с бизнес (Категория „B“)
- Да учат, да дойдат на работно обучение или да участват в проекти и семинари, да учат като чуждестранен будистки монах (Категория „ED“)
- други дейности (Категория „О“), както отбелязано според Министерските Регулации:
Да изпълняват служба или задачи в семейството на чужденец, който пребивава временно в Тайланд в съответствие със Секция 34 (1) (2) (5) (6) (7) (10) (11) (12) (13) и (14) на Имиграционен Закон В.Е. 2522(1979), като родители, съпрузи, деца или част от домакинството или личен обслужващ персонал според Секция 15(7)
Да осигуряват или получават издръжка от лице, което е Тайландски гражданин или чужденец, който пребивава постоянно в Тайланд, като родители, съпрузи, деца или част от домакинството на въпросното лице
Да изпълняват дейности за държавни предприятия или социални организации
Да пребивават в Тайланд след пенсиониране
Човек, който е имал Тайландско гражданство и иска да посети роднини или иска да се върне да живее в Тайланд
Да получават медицинско лечение за повече от 60 дни
Да бъдат спортни треньори, според изискванията на Тайландското Правителство
Да бъдат участници или свидетели в юридически процеси
- Посетителите, влизащи в Тайланд с такъв тип виза имат право да стоят за период не по дълъг от 90 дена
- Ако кандидатите искат да стоят в Тайланд повече от 90 дена, Почетният Консул трябва да прехвърли случая към Посолството на Кралство Тайланд.

Забележка: Почетният Консул няма право да издава Не-Имигрантска Виза с многократни влизания (или Не-Имигрантска Виза с валидност повече от 3 месеца) освен ако не получи позволение/инструкции от Министерството на Външните Работи или Посолството на Кралство Тайланд. Почетният Консул няма право да издава Не-Имигрантска Виза „О-А“ (Продължителен Престой) с цел оставане в Тайланд след пенсиониране, Специална Виза/Привилегирована Виза.

5.3.2 Общи изисквания за Не-Имигрантска Виза
Кандидатът трябва да предостави следните документи, в зависимост от целта на посещението му/й:
- Закупен двупосочен самолетен билет.
-Официален Документ от Държавните Агенции/Посолства и Консулства/Международни Организации/Държавни Предприятия в Тайланд доказващи целта на посещението(„F“/“ B“/“ ED“/ “ O“)
- Одобрително писмо от Министерството на Труда (Alien Occupational Control Division, Department of Employment) („B“)
- Писмо от фирма показващо целта на посещението в Тайланд („B“)
- Документация за кореспонденция с търговски партньори от Тайланд(„В“)
- Покана от фирма, имаща право да наема чужденци („В“)
- Трудов договор показващ нуждата от наемане на кандидата, неговата/нейната заплата, позиция и квалификация(документът трябва да бъде подписан от упълномощен директор и да носи печата на фирмата) („В“)
- Документ за прием в съответното училище/ университет или институт („ED“)
- Сертификат за Раждане(„О“)
- Брачен Сертификат („О“)
- Писмо от болница в Тайланд, медицинско досие, медицински сертификати(„О“)
- Доказателства за адекватни средства за пребиваване (500 Евро на човек)
- Паспорт или пътен документ с валидност не по-малка от 6 месеца
- Актуална снимка на кандидата, приложена към надлежно попълнен формуляр за виза.

6. Издаване на визи за специални групи
Освен ако не е инструктиран от Министерството на Външните Работи чрез Посолството на Кралство Тайланд, Почетният Консул няма право да издава виза на кандидати от следните националности и трябва да ги препрати към Посолството на Кралство Тайланд/ Генералното Консулство за издавана на виза за Тайланд: Китай, Северна Корея, Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Пакистан, Непал, Иран, Ливан, Либия, Сирия, Судан, Алжир, Йемен, Египет, Палестина, Ирак, Афганистан, Нигерия, Гана, Камерун, Централна Африка, Република Конго, Демократична Република Конго, Сомалия, Сао Томе и Принчипе, Екваториална Гвинея, Гвинея, Либерия, Сиера Леоне и други страни в Африка(Изключение: Почетният Консул може да издава виза на граждани на Мароко и Тунис, ако живеят в юрисдикцията на Почетния Консул.)
Почетните Консулства, които се намират на териториите на посочените страни трябва да проверят в Посолството на Кралство Тайланд, дали им е позволено да издават визи на кандидати, които са граждани на страните в които се намират Консулствата. При този случай, след като бъде издадена виза на кандидата 2 копия от формуляра заедно със снимки трябва да бъдат изпратени на Министерството на Външните Работи чрез Посолството на Кралство Тайланд.